Udgivet i Skriv en kommentar

Lejebetingelserne er opdateret.

§1:
Inden denne aftales indgåelse har Podcast Studio undersøgt det udlejede, hvis tilstand og egenskaber ikke har givet anledninger til bemærkninger. Fra det lejede er overbragt til lejer, påtager lejer sig enhver risiko i forbindelse med det lejedes benyttelse. Lejer har ikke adgang til at kræve nogen form for erstatning, herunder driftstab eller til at hæve nærværende aftale, hvis det lejede er man­gelfuldt eller ikke svarer til lejers forudsætninger.

§2:
Det lejede leveres til lejer på den angivne adresse. Podcast Studio, Sturlasgade 1, 2300 Kbh S. Det lejede må ikke uden skriftlig aftale forlade adressen. Studiet er åbent ved lejeperiode opstart. Vinduer & døre skal låses/lukkes igen ved afslutning af lejeperiode. For åbning, kontakt +45 7199 5005

§3:
Lejer er forpligtet til at opbevare og vedligeholde det lejede forsvarligt, således at det lejede ikke forringes, ødelægges eller bortkommer. Lejer er ansvarlig for enhver skade, herunder også brand og/eller tyveri i lejeperioden.

§4:
Podcast Studio er berettiget til, når som helst, at kræve det lejede forevist på stedet.

§5:
Ved booking af studie garanterer lejer for, at det lejede ikke nu eller senere installeres i eller betragtes som tilbehør til fast ejendom, således at det lejede omfattes af tinglysninglovens bestemmelser herom.

§6:
I tilfælde af misligholdelse er Podcast Studio berettiget til at kræve det lejede udleveret i kontraktmæssig stand, at kræve betaling med tillæg af rente og eventuelle omkostninger for forfalden ikke-erlagt leje. At kræve erstatning for ethvert tab, der er forbundet med misligholdelsen.

Ved misligholdelse forstås bl.a.

•at lejer ikke behandler det lejede behørigt

•at lejer ikke holder det lejede i forsvarlig og forsikret stand

•at lejer iøvrigt tilsidesætter sine forpligtelser overfor Podcast Studio

• I tilfælde af lejers misligholdelse af nærværende aftale skal nærværende aftale tjene som tvangsfuldbyrdelses­grundlag i medfør af retsplejelovens § 478, nr. 5. Som værneting er aftalt Københavns byret.

§7:
Har du valg vores abonnementsløsning, opkræves du beløbet efter 1. booking. Du opkræves løbende, pr måned efter aftalens oprettelse.  Der er en måneds opsigelse på vores abonnementsløsning.

§8:
Ved ordrebekræftelse af booking på www.podcaststudio.dk, erklærer lejer at have gennemlæst og forstået Podcast Studio’s almindelige lejebetingelser.

§9:
Vær opmærksom på at studiet videoovervåges ved ankomst & afgang fra studiet. Videooptagelser opbevares i 14 dage & slettes derefter.

§10:
Aflysning. Er du forhindret, skal der afbestilles 24 timer før aftalt tid. Sker dette ikke opkræves det fulde bookede beløb, dette gælder ligeledes ved kunder med “Abonnementsløsning”

§11:
Ved indgåelse af leje eller abonnementsløsning, gives der også tilladelse til at udsendte, endelige produktion kan benyttes til “LIVE” Podcast Studio LIVE på hjemmesiden, hvis det redaktionelt passer indholdsmæssigt. Indhold udsendes kun når det er tilgængeligeligt på Apple Podcast.

§11:
Podcast Studio har alarmsikring. Derfor er det vigtigt at overholder optagetider. Skulle alarmen gå i gang fordi tiden er overskredet, sendes en faktura for fejlalarmen (1800,-)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *